Talk- of nieuwsshows behoren niet tot mijn favoriete tv-programma’s. Het gevolg is dat ik zo nu en dan een opstootje mis. Recent nog op 10 mei miste ik het optreden van Filip Dewinter (Vlaams politicus) bij omroep Ongehoord Nederland. Ongehoord Nederland vertegenwoordigt Nederlanders die niet gehoord worden, maar wel Filip Dewinter willen horen. De overgrote meerderheid van onze vaderlandse politici willen Dewinter helemaal niet horen.

Kamervragen over propaganda door Filip Dewinter

Op 19 mei (dus 9 dagen na de tv-uitzending) dienden deze politici een reeks vragen in, getiteld “Verspreiden van een extreemrechtse omvolkingstheorie bij de omroep Ongehoord Nederland.”

Filip Dewinter
Bron: commons.wikimedia.org

Het loont de moeite vraag 1 in zijn geheel te herhalen: “Bent u bekend met het feit dat de Vlaamse politicus Filip Dewinter in aflevering 23 van Ongehoord Nieuws, uitgezonden op 10 mei 2022, de omvolkingstheorie heeft gepropageerd en dat hij daarbij niet werd tegengesproken of kritisch werd bevraagd door de presentatoren van het programma? ”   

Volgens de aanhangers van de omvolkingstheorie is er een complot gaande om de autochtone Europese (of Amerikaanse) bevolking te vervangen door immigranten uit een andere cultuur. Lees daarover op de website One World. Laten we eens kijken hoe de uitzending met Dewinter verliep.    

Zo verliep Ongehoord Nieuws op 10 mei

Ruben van Gaalen
Bron: twitter.com

Eerst kwam CBS-medewerker Ruben van Gaalen aan het woord. Niet de eerste de beste. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig. Hij zegt dat op dit moment 24% van de Nederlandse bevolking niet in Nederland is geboren of kinderen zijn van minstens één ouder die niet in Nederland is geboren. Dat zijn dus Nederlanders met een migratieachtergrond. Als de ontwikkelingen op dezelfde wijze als nu doorgaan zullen Nederlanders waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren tussen 2050 en 2060 een minderheid vormen. Dan vormen dus de Nederlanders met een migratieachtergrond de meerderheid. Dat is uiteraard vooral een gevolg van migratie.

Dan komt Dewinter aan de beurt. Hij zegt in feite hetzelfde als Van Gaalen, behalve dan dat hij het heeft over het “vervangen van ons volk door een ander volk, de immigranten.” Over enkele decennia zal het zover zijn, aldus Dewinter. Het lijkt er dus op dat hij ook een aanhanger van de complottheorie is. Die “vervanging” aldus Dewinter gebeurt als een volk zwak is.

De oorzaak van de “omvolking”: zwak asielbeleid

Wat mij betreft zit Dewinter dan zeer dicht bij de feiten. De zwakte van Europa is namelijk dat er geen deugdelijk asielbeleid is. Het asielbeleid wordt gekenmerkt door vage criteria voor het recht op asiel, waardoor het voor landen bijna onmogelijk is mensen geen asiel toe te kennen. Het meest schrijnende bewijs van de zwakte van de EU is het recente voorstel van de Europese Commissie om arbeidsmigratie te versoepelen voor met name mensen uit Noord-Afrika. Veel illegale immigranten worden uitgelokt om de sprong naar de EU te wagen. Dit zijn grotendeels mensen die nu vermomd als asielzoeker komen, worden afgewezen en dan toch niet weggaan (zie mijn blog voor details). Deze mensen mogen nu als het aan de Europese Commissie ligt alsnog komen en blijven.   

De vervanging is dus niet het gevolg van het wagenwijd openzetten van de deur voor migranten uit Afrika en Azië, maar is het gevolg van een falend asielbeleid. De EU is niet in staat een selectief asielbeleid te formuleren en verruimt daarom maar de criteria voor arbeidsmigratie. De vervanging van eigen volk door ander volk is dus het gevolg van het niet tegen kunnen houden van in feite ongewenste immigranten. Dat is ook een vorm van handelen, namelijk handelen uit onmacht: veel mensen toelaten omdat je niet weet hoe ze tegen te houden.

Immigratie om vergrijzing te compenseren

De EU weet aan deze onmacht nog wel een motief voor migratie op te hangen, namelijk vergrijzing. Door het lage geboortecijfer onder autochtone Nederlanders neemt de verhouding tussen gepensioneerden en werkenden steeds meer toe. Deze zogenaamde grijze druk stijgt en maakt de Nederlandse verzorgingsstaat duur. Dit geboortecijfer is zelfs zo laag dat zonder migratie de Nederlandse bevolking langzaam maar zeker zou uitsterven.

Laten we maar eens een paar berekeningen van het CBS zelf erbij nemen. In hun “Eindrapport verkenning bevolking 2050” (samen met het NIDI) laten zij in tabel 4.1 (blz. 26) zien hoe de bevolking zich ontwikkelt bij lage en bij hoge migratie. Bij een (onwaarschijnlijk) laag migratiesaldo van 16.000 per jaar zijn er in 2050 10 miljoen mensen in de werkende leeftijd, waarvan 3,5 miljoen mensen met een migratieachtergrond. Dat is dus 35%. Nu is dat 27%. Als de migratie hoog is (migratiesaldo 93.000) en het geboortecijfer is hoog, zal het percentage mensen met een migratieachtergrond in 2050 gestegen zijn naar 45%. We kunnen zelf uitrekenen dat als het geboortecijfer van de autochtone Nederlanders laag is en het migratiesaldo hoog het percentage 48% is in 2050.

Wat “omvolking” is en wanneer het geen probleem is

We moeten nog iets zeggen over de definitie van omvolking. Dewinter bedoelde dat de autochtone bevolking vervangen wordt door migranten. Wat je zou kunnen verstaan onder autochtonen en onder migranten, heb ik in dit blog ook besproken. Niet alle nakomelingen van migranten zijn per definitie ook migranten. Als de grootouders van een Nederlander in Nederland zijn geboren, is de Nederlander in feite een autochtoon. Wat Dewinter dus bedoelt, is het volgende. Nakomelingen van migranten kunnen eens per definitie autochtoon worden. Toch blijven ze (volgens Dewinter) migranten omdat ze als een aparte groep van de oorspronkelijke autochtonen te onderscheiden zijn.

De combinatie van vergrijzing en hoge migratie zorgt ervoor dat een steeds groter deel van de beroepsbevolking een migratieachtergrond heeft. Dat is geen probleem als de migranten bereid zijn zich aan te passen aan de Europese cultuur. Dat betekent, ten eerste, dat ze in feite op den duur niet meer van de oorspronkelijke autochtonen te onderscheiden zijn. Er is dan dus eigenlijk geen omvolking. Ten tweede zou dat betekenen dat dat ook hun arbeidsparticipatie even hoog zou zijn als de arbeidsparticipatie van de autochtone Nederlanders.

Dat is echter niet het geval. Van de autochtone Nederlanders is nu ongeveer 12% afhankelijk van een uitkering. De uitkeringsafhankelijkheid van mensen uit Afrika en het Midden-Oosten is echter minstens 30% en kan voor sommige migrantengroepen zo hoog zijn als 70%. Dat geldt ook als zij hier al langer zijn. Over andere cultuurverschillen, zoals de gelijkheid van man en vrouw (lees Lale Gül daarover) en de vrijheid van meningsuiting, waaronder het recht kritiek op godsdienst te leveren, zwijg ik dan maar.

Mijn conclusie is dat Filip Dewinter in de uitzending feiten heeft aangedragen die we ook bij het CBS kunnen vinden. Een flintertje omvolkingstheorie was hoorbaar toen hij zei dat de Europeanen expres de grenzen hebben opengezet. Maar maakt het wat uit of je zegt dat de Europese Commissie de grenzen open heeft gezet, of dat je zegt dat de Europese Commissie niet weet hoe ze de grenzen moet sluiten?

Een optocht van politici met boter op het hoofd

Keren we dan terug naar de optocht van politici (van D66, VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Volt en Gündoğan) die vinden dat de presentatoren van het programma Ongehoord Nieuws op 10 mei 2022 Dewinter hadden moeten tegenspreken. De feiten die Dewinter geeft, kunnen echter niet weersproken worden. Die zijn namelijk ook bij het CBS te vinden. Het enige punt dat de presentatoren hadden kunnen maken tegen Dewinter is dat de grenzen niet met opzet zijn geopend om een multiculturele samenleving te maken, maar dat Europa onmachtig was en is om de grenzen te sluiten voor mensen die geen recht hebben naar Europa te komen.

Maar de vraag is of de politici met deze tegenwerpingen blij zouden zijn geweest. Uiteraard zijn deze politici linksom of rechtsom op enige wijze medeverantwoordelijk voor de onmacht van de EU om een selectief asielbeleid te formuleren. Zij hebben tonnen boter op het hoofd en zijn daarom medeschuldig aan de groeiende onvrede tegen migratie die bij sommigen ontaardt in extreemrechts terroristisch geweld. De politici denken echter dat de aanhangers van de omvolkingstheorie zich door Dewinter laten inspireren. Groot gevaar voor Nederland, zie vraag 2 tot en met 13 van de Kamervragen.

Is D66 zelf verantwoordelijk voor rechts extremisme?

D66 had het initiatief voor de Kamervragen genomen. Had de partij niet beter kunnen pleiten voor een selectief migratiebeleid? Zo’n beleid zou extreemrechts terrorisme wel eens de wind uit de zeilen kunnen nemen, zoals wij eerder bespraken. Maar selectief migratiebeleid wil D66 niet. D66 juicht het plan van de Europese Commissie om meer migranten uit Noord-Afrika toe te laten immers toe. Dat plan is koren op de molen van de terroristische aanhangers van de omvolkingstheorie. Kortom, D66 is, zo bezien, zelf verantwoordelijk voor rechts extremisme. Is er geen politicus die daar een Kamervraag over  kan stellen?


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.