De schietpartijen door Patrick Crusius in El Paso, Texas, en door Brenton Tarrant in Christchurch, Nieuw Zeeland, waren gericht tegen Latino’s, respectievelijk moslims. De twee schutters vonden dat er te veel van hen zijn en vrezen voor een overname van ‘hun’ land door deze minderheden. Deze theorie staat ook wel bekend als the great replacement. Daarom moeten er minder van hen komen of, bij voorkeur, mag er helemaal geen immigratie van deze groepen meer zijn. Ze begonnen er zelf maar vast mee het aantal van de door hen verachte minderheden te verminderen. Over hun middel gaan we het niet hebben, maar valt er misschien wel iets goeds over hun doel te zeggen?

Extreem voor immigratie

In de Westerse wereld zijn er mensen tegen immigratie en er zijn mensen voor immigratie. Sommigen van die laatste groep doen alsof immigratie een goednieuwsshow is. Lees bijvoorbeeld eens dit manifest, waarin wordt beweerd dat we de grenzen moeten open zetten voor immigranten, inclusief vluchtelingen, “omdat de open samenleving de beste kansen op vrede en welvaart biedt”.

Bekijk dan ook eens wie dit manifest ondertekend hebben, allemaal vertegenwoordigers van de Nederlandse intellectuele en culturele elite. Mensen die niet hoeven te concurreren met immigranten op de arbeidsmarkt, die ook niet een huurwoning waar ze al lang op wachten aan zich voorbij zien gaan omdat vluchtelingen met een geldige verblijfsstatus er eerder recht op hebben. Zij wonen ook niet naast een asielzoekerscentrum. Kortom, deze ondertekenaars van dit manifest hebben geen enkele last van immigranten. Deze mensen zijn liefdadig zonder dat ze het iets kost.

Extreem anti-immigratie

Bron: bbc.com

Deze vertegenwoordigers van de elite zijn het soort mensen waar extreme anti-immigratiegezinde mensen als Patrick Crusius en Brenton Tarrant hun pijlen op richten; hun kogels bewaren ze voor de immigranten zelf. Tarrant is ervan overtuigd dat de westerse samenleving wordt ‘overspoeld’ door groepen, met name moslims, die zich niet willen aanpassen aan hun gastland. De geboortecijfers van de immigranten zijn veel hoger dan van de autochtone blanken. Tot “zij” met zoveel zijn dat zij “ons volk” gaan vervangen. Volgens Tarrant wordt dit proces bevorderd door de elite. Tot zover Brenton Tarrant. De Australiër vermoordde 51 moslims in Christchurch, Nieuw Zeeland.

Patrick Crusius heeft ook de complottheorie opgevangen dat linkse elites bewust aan zouden sturen op massa-immigratie. Daardoor zou de witte beschaving worden ‘vervangen’ door een niet-Europese beschaving van lagere kwaiteit. Crusius gelooft dat de Democraten in de VS een ‘politieke coup’ voorbereiden door zoveel mogelijk Latino immigranten het land binnen te laten, op wier stemmen ze dan zouden kunnen rekenen. Om deze immigratie te bestrijden schoot hij, tien uur rijden van zijn woonplaats vandaan, 22 Latijns-Amerikaanse mensen dood.

Is de omvolkingstheorie waar?

Het idee dat het blanke ras op het punt staat te worden ‘vervangen’ door immigranten, die ‘onze’ cultuur willen vernietigen, wordt ook wel de omvolkingstheorie genoemd. In Europa zouden de immigranten dan grotendeels bestaan uit moslims die de moslimcultuur hier willen invoeren als ze daar de kans toe krijgen. Die moslimcultuur omvat dan het niet langer toestaan van het recht op vrije meningsuiting, het ontbreken van vrouwenrechten, een verbod op homoseksualiteit, en dergelijke.

Een eerste vraag daarbij is of moslims in Europa ooit de kans zullen krijgen om de open en tolerante cultuur van het westen te vervangen door een gesloten en intolerante moslimcultuur. Zullen zij, met andere woorden, ooit in de meerderheid zijn? Sinds WOII is de migratie uit Azië en Afrika naar Europa sterk gegroeid. Het aandeel van moslims in de Nederlandse bevolking is daarbij gestegen van vrijwel 0 naar 7%.  Hoe hoog het aandeel van moslims in de toekomst zal worden, kunnen we natuurlijk niet precies weten: dat hangt af van de vruchtbaarheid van moslima’s en van het aantal moslim-immigranten dat de komende jaren Europa en Nederland zal weten te bereiken. Het onafhankelijke PEW-onderzoekcentrum heeft daar recent scenario’s voor opgesteld.

In het jaar 2100 is 30% van de bevolking moslim

Laten we het scenario nemen waarbij de vruchtbaarheid en de immigratie van moslims ongeveer hetzelfde zal zijn als de afgelopen jaren. Dan zal het percentage moslims in Nederland in 2050 gestegen zijn naar 16% en, als we deze stijging doortrekken naar 2100, zal aan het eind van deze eeuw 30% van de bevolking moslim zijn. Stel dat dit een realistisch scenario zou zijn, moeten we dan bang zijn voor dit vooruitzicht?

Dat hangt er natuurlijk van af in hoeverre moslims zich hebben aangepast aan de West Europese cultuur. Veel moslims wensen de open westerse cultuur niet te accepteren. Een meerderheid van hen wenst zelfs de westerse rechtsstaat niet te accepteren, zoals de Nederlandse socioloog Ruud Koopmans (zie hier) heeft vastgesteld. Maar hoe dan ook, volgens dit scenario vormen de moslims nog geen meerderheid van de bevolking, al komt het daar wel in de buurt. Dat laatste geldt natuurlijk ook weer alleen als de vruchtbaarheid en de immigratie net zo hoog blijven als de afgelopen jaren. 

Links en instanties zijn voor immigratie naar Nederland

In Nederland hebben linkse politici zich nooit beijverd voor een beperking van de immigratie. De linkse opvatting zat altijd vrij dicht tegen de mening van de culturele elite aan (zie hierboven): laat de vluchtelingen maar komen, hoe groot hun aantal ook is.

Er zijn ook links georiënteerde wetenschappers die er voornamelijk op uit lijken te zijn om van immigratie een goednieuwsshow te maken. De Amsterdamse emeritus-hoogleraar Peter Nijkamp is (of misschien was) daar een voorbeeld van. In alle publicaties over dit onderwerp, die ik van hem gezien heb, bleken altijd de positieve effecten van migratie per saldo te domineren. Het bewijs van die positieve effecten was altijd amateuristisch en grensde aan fraude.

Of neem de officiële instanties. Zij lijken vooral burgers gerust te willen stellen. De Nederlandsche Bank (DNB) is hier een voorbeeld van. DNB ziet alleen maar positieve economische effecten van de aanhoudende vluchtelingenstroom. Geen vuiltje aan de lucht.

Willem Schinkel wil een veerboot die vluchtelingen ophaalt…

Of neem dit interview met hoogleraar sociale theorie Willem Schinkel over de vluchtelingencrisis in de EU. Hij vindt dat we veel vluchtelingen moeten binnen laten, maar dat het er helemaal niet veel zullen worden. “Die aantallen vluchtelingen, dat stelt toch niets voor?” Volgens hem moet er een veerboot over de Middellandse Zee varen om vluchtelingen op te halen.

In tegenstelling tot Schinkel zou ik zeggen dat als iedereen mee mag met de veerboot, een aanzuigende werking op immigratie verwacht kan worden. Er zijn nog miljoenen mensen in Syrië, Eritrea, Afghanistan, Irak, Jemen, Libië, waar mensen gevaar lopen door geweld. Waarom zouden die niet willen komen als de veilige veerboot ligt te wachten? Hoe opener de grenzen, des te meer mensen aangemoedigd worden de tocht naar de EU te maken.

… en dat kost niets…

En wie moet dan wel voor al die (weinige) mensen zorgen? Kan de verzorgingsstaat dat wel aan? Geen probleem volgens Schinkel, want de verzorgingsstaat is er haast niet meer. Luister: “De verzorgingsstaat wordt (…) steeds verder uitgekleed. Dat zie je bijvoorbeeld aan de bijstand. De mensen die daar gebruik van maken, worden (…) steeds sterker geportretteerd als mensen die eigenlijk niet willen in plaats van niet kunnen.”

Hier zegt hij dus dat bijna niemand meer recht op bijstand heeft. Vluchtelingen dus ook niet en hen ophalen met de veerboot kost ons dus niets. Deze briljante oplossing van het vluchtelingenprobleem bevat voor mij te veel onnavolgbare logica.

De kosten van immigranten

Wat kost een immigrant de overheid (en dus ons)? Als hij/zij redelijk snel werk vindt, zijn de directe kosten van een immigrant vrijwel niets. Dat is wat deze Bas Thijs ook beweert: asielzoekers zijn gratis. Hij vergeet wel de indirecte kosten. Iedere extra immigrant betekent een neerwaartse druk op de lonen en een opwaartse druk op de prijzen op de huizenmarkt. Wat dat laatste betreft gaan we er hierbij niet van uit dat de immigrant van de overheid gratis woonruimte krijgt (wat in veel gevallen wel zo is), want dan zijn er natuurlijk wel directe kosten van immigratie.

Lagere lonen, hogere huren, of hogere prijzen voor koopwoningen zijn in het nadeel van de ‘autochtone’ werknemers en de autochtone huizenzoeker. Het is niet nadelig voor werkgevers, want zij hoeven hun werknemers minder te betalen. Huizenbezitters zien ook geen nadeel, want zij zien hun vastgoed meer waard worden.

Immigranten in de bijstand

Het ligt echter niet voor de hand dat immigranten snel een baan vinden. Kijken wij eens naar de kosten van de bijstand aan de niet-westerse allochtonen (Turken, Marokkanen, Irakezen, Somaliërs, enz., maar Surinamers en Antillianen dan weer uitgezonderd, zij zijn toch te veel ‘autochtone’ Nederlanders), 2½ jaar nadat ze een verblijfsvergunning in Nederland hebben ontvangen. Dan blijkt uit dit SER-rapport dat dan nog meer dan 50% van hen van een bijstandsuitkering leven en dus geen werk hebben.

Laten we genereus zijn en aannemen dat op termijn nog maar 25% van hen bijstand zullen ontvangen. Momenteel zijn er ruim 1,5 miljoen mensen met een niet-westerse achtergrond. Die waren eens immigranten en we nemen aan dat op hen allemaal het percentage van 25% van toepassing is. De kosten van immigratie op de langere termijn krijgen we dan door de aantallen bijstandsontvangers onder de immigranten (een kwart, dus 375.000 personen) te vermenigvuldigen met het gemiddelde nettobedrag (ongeveer 12.000 euro, de brutobedragen zijn uiteraard hoger). Dat betekent dat de belastingbetalers permanent een bedrag van 4,5 miljard euro aan belasting moeten betalen om de immigranten zonder werk in leven te houden.

…kosten meer dan autochtonen in de bijstand

Om dit bedrag van 4,5 miljard euro in perspectief te zetten, maken we een vergelijking met de het bedrag aan bijstand dat aan autochtone Nederlanders wordt uitgekeerd, namelijk 2% van 13 miljoen x 12.000 euro, ofte wel: 3,1 miljard euro. Er zijn bijna tien keer zo veel Nederlanders als niet-westerse allochtonen, maar toch kost de laatste groep aan bijstand 50% meer als de autochtone Nederlanders. Dan hebben we het nog niet eens over andere kosten gehad. Kosten die justitie moet maken wegens de misdaad onder allochtonen, bijvoorbeeld. Allochtonen zijn namelijk ook nog eens misdadiger dan autochtonen (zie hier, figuur 5).

De opbrengsten van immigranten ….

Immigranten kosten dus geld, vooral uiteraard als ze geen werk kunnen vinden en van een bijstandsuitkering moeten leven. Er kunnen echter ook omstandigheden zijn dat immigranten een verrijking zijn.

Iedereen zal er van kunnen profiteren als de immigranten waardevolle kennis en kunde aan het bestaande toevoegen. Soms doet zich dat spontaan voor. Eind 16e eeuw, bijvoorbeeld, vluchtten veel vooral vakmensen uit de Zuidelijke Nederlanden voor het hardhandige optreden van de Spanjaarden. Een deel van hen kwam in de Noordelijke Nederlanden terecht. Zo kwamen er cartografen, dichters, ingenieurs, wiskundigen zoals Simon Stevin (zie afbeelding hiernaast) en drukkers. Deze vakmensen zorgden er mede voor dat de Noordelijke Nederlanden in de 17e eeuw hun gouden eeuw gingen beleven (Wikipedia). Misschien hadden de “ruim 180 hoogleraren, filosofen, schrijvers en kunstenaars” deze situatie in gedachten toen zij hun manifest ondertekenden.

… zijn er niet als immigranten ‘onze’ cultuur niet accepteren

Ik weet helaas niet zo zeker of de huidige immigratiegolven die Europa (proberen te) bereiken een nieuwe Gouden Eeuw voor Europa inluiden. De nieuwkomers zijn vaak relatief laag geschoold en blijven lang, of zelfs permanent werkloos. Wat misschien erger is, is dat veel van hen de open westerse cultuur niet wensen te accepteren. De westerse cultuur beschouwt afwijkende geaardheden (homofilie) en afwijkende meningen als normaal, accepteert andere levensstijlen en beschouwt godslastering niet als een ‘doodzonde’. Veel immigranten denken daar heel anders en wensen zelfs de Westerse rechtsstaat niet te accepteren.

Selectieve immigratie helpt…

Onbeperkte immigratie naar Europa leidt niet tot een nieuwe Gouden Eeuw, zoals de “groep van 180” suggereerde. Het lijkt er eerder op dat we onze open, tolerante samenleving gaan kwijtraken door iedereen toe te laten. Helaas moeten we ons continent sluiten om het open te houden. Dat wil niet zeggen dat er niemand meer in mag. De deur mag open voor mensen die onze openheid onderschrijven. Dat onderschrijven moet letterlijk gebeuren. Iedere immigrant die Nederland (bij voorkeur: de EU) wil binnenkomen, ondertekent een verklaring dat hij of zij homoseksualiteit, vrouwenrechten, vrije huwelijkskeuze, vrijheid van meningsuiting (inclusief godslastering, zoals Allah’s afbakbar) en de rechtsstaat accepteert. Deze principes van onze open samenleving accepteert hij/zij boven de koran (of welk ander ‘heilig’ boek dan ook). Immigranten die dit niet willen tekenen, zijn niet welkom. Immigranten die dit wel tekenen, maar zich er niet aan houden, worden Nederland (de EU) uit gezet.

Waar blijven Patrick Crusius en Brenton Tarrant bij selectieve immigratie?

Stel, dat onze vorm van selectieve immigratie lukt. Er komen alleen nog immigranten binnen die zich aan de westerse cultuur en de rechtsstaat wensen aan te passen. Zijn we dan af van verknipte figuren als Crucius en Tarrant? Ik vrees van niet: extremisten kun je op geen enkele manier tevreden stellen. Ook met de terroristische aanslagen van moslimextremisten in Europa (wikipedia) zullen we moeten leren leven (als we zelf geen slachtoffer worden).

Mijn voornaamste hoop is dat selectieve immigratie extremisme binnen de perken weet te houden. Aan de ene kant zien de mensen die last hebben van immigratie dat er met hen rekening wordt gehouden. Er worden immers alleen migranten toegelaten die zich willen aanpassen. Aan de andere kant zal door het selectieve immigratiebeleid een matigende invloed uitgaan van nieuwkomers op de moslims in Europa. De nieuwkomers zijn (gemiddeld) gematigder in opvatting dan de hier al wonende moslims. Op de duur zal die matigende invloed zich uitspreiden over de hele moslimbevolking in Europa. Zij raken wellicht en masse geïntegreerd in de westerse samenleving.