Leo Lucassen vond de projectie van teksten als “White lives matter” op de Rotterdamse Erasmusbrug racistisch. Ook diverse juristen, waaronder die van het Openbaar Ministerie, zien het racistische karakter van deze drie woorden afspatten. Echter, net als veel doodgewone Nederlanders, begreep Bart Collard niet waarom blanke levens er niet toe zouden mogen doen (Wynia’s week). Lucassen ziet in deze woorden echter het “dehumaniseren van vluchtelingen”. Bovendien is het een voorbeeld van het “haatzaaiende en apocalyptische” denken dat het superieure blanke ras dreigt uit te sterven door massa-immigratie van mensen met inferieure genen.

Halve waarheden van Lucassen

Je moet er maar opkomen. Over Leo Lucassen heb ik al vaak geschreven. Vooral omdat hij een meester blijkt te zijn in het verkondigen van halve waarheden over immigratie. Hoewel, veel waarheid is er niet te vinden in de talloze opiniestukken die hij schrijft over migratie- en asielbeleid. Zo schreef hij over het rapport De grenzeloze verzorgingsstaat:

Hoewel het rapport het stempel draagt van de Universiteit van Amsterdam, is het geschreven in opdracht van het Renaissance Instituut van Forum voor Democratie. (…) De pessimistische conclusies van het rapport lijken dan ook vooral bedoeld ter legitimatie van de xenofobe opvattingen van Baudet en de zijnen: dat we moeten ophouden met de opvang van vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten, om zo Europa ‘dominant blank’ te houden, te voorkomen dat we worden ‘vervangen’ en ‘onze cultuur’ wordt vernietigd.

Leo Lucassen

Het rapport ging echter helemaal niet over “omvolking”, zoals dat door extreem-rechtse complotdenkers wordt genoemd. Het rapport ging over de kosten van vluchtelingen. Die kosten bleken vooral als het ging om zogenaamde niet-westerse vluchtelingen zeer hoog te zijn. Of die berekeningen klopten, is een ander verhaal. Ik had mijn bedenkingen bij de berekeningen. Maar daar zei Lucassen weinig over, want van berekeningen schijnt hij weinig verstand te hebben.

Lucassen wil onbeperkte immigratie van asielzoekers

Lucassen wil onbeperkte opvang van vluchtelingen, omdat zij geen negatieve bijeffecten opleveren. Kijk, bijvoorbeeld naar vrijkomende sociale huurwoningen. Slechts 10 procent daarvan gaat naar vluchtelingen met een verblijfsstatus. Zal dit een geruststelling zijn voor Nederlanders die een huis op de sociale woningmarkt zoeken?

Het lijkt me niet. Als het aanbod van sociale-huurwoningen lager is dan de vraag van Nederlanders, dan betekent die 10 procent dat meer Nederlandse woningzoekenden geen woning kunnen vinden. Dat geldt niet voor statushouders, aangezien zij een wettelijk recht op een sociale huurwoning hebben. Dus, in beginsel krijgt 100 procent van de statushouders een sociale-huurwoning toegewezen zolang er voldoende aanbod is. En als er niet voldoende aanbod is, krijgen ze soms toch voorrang, zoals in Utrecht gebeurde. Gezien de krapte op de woningmarkt, mogen we dan van verdringing van Nederlandse woningzoekenden door statushouders spreken. 

Ook zegt hij hier dat vluchtelingen, geen gevaar vormen voor de verzorgingsstaat, want als dat wel het geval zou zijn, dan zou die “verzorgingsstaat allang door zijn hoeven zijn gezakt”. Integendeel, migratie is volgens Lucassen cruciaal voor [westerse] samenlevingen en heeft vooral positieve effecten.

Statushouders kunnen inderdaad een positief effect op de Nederlandse economie hebben als zij hun eigen huizen, hun eigen dokters en hun eigen fabrieken meenemen. Dat doen ze uiteraard niet. Daar moet dus de Nederlandse overheid voor zorgen ten koste van Nederlanders. Die laatsten worden daardoor van de woningmarkt verdrongen (zie boven). Zij ervaren meer schaarste in de gezondheidszorg. Ook moeten zij meebetalen aan de uitkeringen voor de vluchtelingen die vaak structureel blijken te zijn. Van de Nederlanders is nu ongeveer 12% afhankelijk van een uitkering. De uitkeringsafhankelijkheid van mensen uit Afrika en het Midden-Oosten is echter minstens 30% en is voor sommige migrantengroepen zo hoog als 70%.

De asielinstroom is ‘beheersbaar’

Afgelopen zomer beweerde Lucassen in de Volkskrant “dat de aantallen asielzoekers in de laatste dertig jaar redelijk beheersbaar zijn en geen structureel opwaartse trend kennen.” Dit was al onwaar op het moment dat hij dat schreef. Het aantal asielzoekers in 2022 was met 50.000 even hoog als het ten tijde van de Syrische vluchtelingencrisis rond 2015 was. De verwachting is dat het in 2023 alleen maar hoger zal liggen.

Ook schreef hij in hetzelfde stuk: “In het geval van het huidige asielopvangschandaal betekent dit dat je om te beginnen moet uitleggen dat we gebonden zijn aan een internationaal verdrag dat ons verplicht aanvragen van asielzoekers serieus te beoordelen.” Niemand die daaraan twijfelt. Hij vermeldt echter niet dat bij het geven van een verblijfsstatus staten hun eigen criteria kunnen laten meewegen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat sommige landen strenger zijn bij het inwilligen van een asielverzoek dan andere landen. Nederland geeft verhoudingsgewijs meer mensen een verblijfsstatus dan bijvoorbeeld Polen. 

Omvolking

Over omvolking gesproken, een uitzending van 10 mei 2022 van de omroep  Ongehoord Nederland (ON) deed nogal veel stof opwaaien. Er zou in die uitzending namelijk sprake zijn geweest van het propageren van de omvolkingstheorie” door de Vlaamse politicus Philip Dewinter.

Bij omvolking gaat het om het vervangen van een bevolkingsgroep (bijvoorbeeld de autochtone Vlamingen) door een andere groep, namelijk migranten. De Verenigde Naties publiceerde meer dan twintig jaar geleden al een rapport over deze materie. De VN ging na wat er zou gebeuren als de vergrijzende bevolkingen van Europa en Japan vervangen zouden worden door migranten. De VN noemde dat “replacement migration” dat vrij te vertalen is als “omvolking door migratie”. Dit rapport is sindsdien talloze malen aangehaald, zonder dat vaderlandse politici daar suggestieve Kamervragen over stelden. Dat gebeurde wel na de uitzending van ON met Dewinter.

Zelf heb ik in het economentijdschrift ESB eenzelfde soort berekening gemaakt. Bij de huidige lage geboortecijfers van de autochtone Nederlanders, en bij de huidige aantallen immigranten, zullen Nederlanders waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren tussen 2050 en 2060 een minderheid vormen. Dan vormen dus mensen met een migratieachtergrond de meerderheid. Dat is uiteraard vooral een gevolg van migratie.

Selectief migratiebeleid

Selectief migratiebeleid?
Bron: pixabay.com

Europa blijkt onmachtig te zijn om (selectief) de grenzen te sluiten Mensen die geen recht hebben naar Europa te komen, kunnen eenvoudig de grens oversteken. Curieus is de positie van een van de grootste EU-agentschappen, namelijk Frontex. Frontex is belast met het bewaken van de EU-grenzen. Frontex kan echter – typisch EU – alleen in actie komen op verzoek van een lidstaat. Het bewaken van de buitengrenzen van de EU is namelijk een nationale bevoegdheid, zie hier. Lucassen denkt echter dat Frontex: ”de wet systematisch overtreedt en asielzoekers zonder genade terugstuurt naar martel- en concentratiekampen.” Daaruit blijkt dat hij niet op de hoogte is van regelgeving in de EU. Als Frontex namelijk een wet overtreedt, is dat kennelijk op verzoek van een lidstaat.

Uit de statistieken  die de Europese Commissie (EC) geregeld publiceert, blijkt dat zo’n 60% van de asielaanvragen negatief wordt beoordeeld. Slechts 30 procent van de asielzoekers wiens asielaanvraag is afgewezen vertrekt uit de EU.

Wat zegt Lucassen over dit soort cijfers:

Het gaat hier echter om een nattevingerschatting die de Commissie heel goed uitkomt ter legitimering van haar spijkerharde buitengrensbeleid en het uitbesteden van de controle aan autoritaire regimes in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Leo Lucassen

Lucassen denkt kennelijk dat de Eurostat statistieken met een natte vinger maakt. Dat geeft hem in ieder geval de mogelijkheid te ontkennen dat  een substantieel deel van de vluchtelingen geen rechtsgeldig asielmotief heeft. Als de EU zo’n spijkerhard asielbeleid heeft, hoe kan het dan dat terroristen uit de probleemgebieden zo makkelijk asiel krijgen?   

Een selectief migratiebeleid zou wel eens veel onvrede over migratie kunnen wegnemen, zoals ik eerder besprak. Selectief migratiebeleid voorkomt hopelijk ook illegale immigratie. Maar selectief migratiebeleid wil Leo Lucassen helemaal niet. Er zijn volgens hem immers alleen maar voordelen van asielmigratie.

De hypocrisie van Leo Lucassen …

Lucassen roert zich als hoogleraar en directeur van een onderzoekinstituut geregeld in het publieke debat over het Europese migratiebeleid. Hij pretendeert daarbij een wetenschappelijke inbreng te leveren. Het ontbreekt bij hem echter grotendeels aan analyse en feiten.

Volgens de aanhangers van de omvolkingstheorie is er een complot gaande om de autochtone Europese (of Amerikaanse) bevolking te vervangen door immigranten uit een andere cultuur. Lees daarover op de website One World. En ja, als de aanhangers van deze theorie het werk van Leo Lucassen een beetje volgen, herkennen ze hem ongetwijfeld als mede-complotpleger. Lucassen verdedigt immers onbeperkte opvang van vluchtelingen.

Daarom heeft Lucassen tonnen boter op het hoofd als hij zich kwaad maakt om zogenaamd racistische teksten op de Erasmusbrug. Die teksten schijnen door aanhangers van de omvolkingstheorie te zijn aangebracht. Lucassen is medeschuldig aan de groeiende onvrede tegen migratie. Het is hypocriet om eerst ongeremde immigratie te verheerlijken en vervolgens kwaad te worden op groepen die zich daartegen verzetten.

… kan verholpen worden

Maar als hij nu eens wel met de belangen van Nederlanders rekening zou houden in zijn opiniestukjes. Als hij mee zou wegen dat door immigratie de schaarste aan grond en woningen toeneemt en de zorg verder overbelast raakt. Misschien kan hij dan ook het steeds groter beroep op overheidsfinanciën door immigratie in zijn beschouwingen betrekken. Dan ziet hij hopelijk in dat immigratie geen win-win situatie is. Misschien dat hij dan ook eens in staat is de nadelen voor (vooral armere) Nederlanders van het toelaten van asielzoekers in te zien. Dan kan hij ook deze nadelen genuanceerd afwegen tegen de voordelen voor asielzoekers. Misschien ziet hij dan ook in dat Nederland maar een beperkt aantal asielzoekers een verblijfsvergunning kan geven. Hopelijk ziet hij dan in dat het immigratiebeleid selectiever moet worden.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.