Pieter Omtzigt “en velen met hem” wil niet met de PVV in een kabinet als die partij de standpunten die – naar het oordeel van NSC – in strijd zijn met de Grondwet niet duidelijk terugtrekt. Hij bedoelt dan, onder meer, het door de PVV gewenste verbod op de Koran. Ook het verbod op islamitisch onderwijs valt hieronder.

Ik zal hieronder duidelijk maken dat De Koran zelf – maar ook de Bijbel – tegen onze Grondwet ingaat. Een verbod op heilige boeken gaat echter niet werken. Je kunt wel vrij eenvoudig islamitische scholen sluiten. Daar ben ik voor, maar ook voor de sluiting van de protestantse, katholieke, hindoeïstische, etc. scholen. Oftewel, al het bijzonder onderwijs mag van mij worden afgeschaft. 

Een verbod op de Koran is geen verbod op het moslimgeloof

Waar Omtzigt dat verbod op de Koran precies gelezen heeft in het verkiezingsprogramma van de PVV is mij onduidelijk. Het woord Koran (overigens zonder hoofdletter) komt maar één keer voor in het programma, en wel op blz. 8: “Nederland is geen islamitisch land: geen islamitische scholen, korans en moskeeën.” Er staat niet dat de PVV vindt dat de Koran verboden moet worden, alleen maar dat de PVV de Koran niet wil.

Maar laten we aannemen dat de PVV inderdaad een verbod wil en dat wij – en de PVV! – weten wat zo’n verbod betekent. Dat is al helemaal niet zo duidelijk, want het verbod kan betekenen dat er een verbod is op het drukken van de Koran, het kopen van de Koran, het lezen van de Koran, het uitspreken van de tekst van de Koran, het opzoeken van de tekst van de Koran op internet. Ja, het zou zelfs een verbod op het verbranden van de Koran kunnen betekenen. De bovenstaande quote uit het verkiezingsprogramma van de PVV is duidelijk geschreven door een partij – of een man – die zich er geen zorgen om maakt dat dit programmapunt ooit uitgevoerd kan of moet worden. Het is opgesteld vanuit het idee dat je vanaf de zijlijn alles kunt en mag roepen, zolang je maar niet het veld op hoeft.

Er staat overigens niet in het PVV-programma dat een moslim zijn geloof niet meer mag belijden. Het woord moslim komt in het programma zelfs in het geheel niet voor. Toch zal Omtzigt het ongrondwettelijke aan een ‘verbod op de Koran’ juist hierin gevonden hebben. Artikel 6 van onze Grondwet garandeert namelijk de vrijheid om je eigen godsdienst of levensovertuiging te belijden. Kennelijk denkt Omtzigt dat een verbod op de Koran deze godsdienstvrijheid aantast.

De Koran is in strijd met artikel 3c van de Grondwet

Bron: njb.nl

Er is echter nog een ander artikel in onze Grondwet waar je omgekeerd een verbod op de Koran mee zou kunnen rechtvaardigen. Dat is namelijk artikel 3c dat zegt dat de gelijkheid van man en vrouw moet worden gewaarborgd. Vrouwen blijken in de moslimcultuur vaak te lijden te hebben van onderdrukking van vooral mannelijke familieleden, ook in Nederland. De rechtvaardiging daarvoor kan gevonden worden in hoofdstuk 4 van de Koran, vers 34:

“Mannen zijn voogden over de vrouwen, omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bed alleen en tuchtigt haar (met mate).”

De Koran

Vrouwen komen er verder in de Koran niet al te best af, vrouwen zijn dom, komen veelal in de hel, zijn niet beter dan slaven, kamelen, honden, ezels of duivels. Het verklaart de onderdanige positie van de vrouw in de islam. 

Het ‘tuchtigen’ van vrouwen mag in Nederland, zie de Koran

Die onderdanige positie wordt meegenomen als moslims naar Nederland migreren. Zoals we al eerder bespraken (ook hier), blijkt dat onder andere uit de toename van eergeweld tegen moslima’s door hun eigen familie. De vrouwelijke slachtoffers hebben dan volgens de familie de eer van de familie bezoedeld, bijvoorbeeld door ‘onkuis’ gedrag of door verzet tegen gedwongen partnerkeuze. Het is tamelijk evident dat die toename van eergeweld te maken heeft met de instroom van migranten en vluchtelingen uit islamitische landen, zoals Syrië, Pakistan, enz..

Tuchtigen van een vrouw
Bron: commons.wikimedia.org

De Koran levert de impliciete of expliciete rechtvaardiging voor dit geweld tegen moslima’s. De mannen kunnen hun vrouwen in de familie tuchtigen, want zij staan immers boven de vrouwen. Daarmee is de Koran dus in strijd met de Grondwet. En ja, de Bijbel is al evenmin erg vriendelijk voor vrouwen. Om die reden is de Bijbel dus ook een ongrondwettelijk geschrift. Voor zover ik weet is er echter onder christenen in Nederland niemand die de “tuchtiging van vrouwen bij ongehoorzaamheid jegens de man” propageert of goedkeurt. Zelfs in de bijbelgordel lijkt er geen steun voor deze tuchtiging te zijn. Onder moslims is die steun er dus wel.

Naastenliefde in de Koran (en de Bijbel)

En ja, er staan in de Koran – en ook in de Bijbel – ook hele mooie dingen over naastenliefde, en dergelijke. Maar dat maakt de inhoud van de Koran er niet beter op. Om met Richard Dawkins in zijn boek The God Delusion te spreken, is het dan aan het individu om uit te maken welk moreel voorbeeld in het heilige boek nu wel of niet gevolgd wordt. Je kunt de teksten over naastenliefde als leidraad nemen, maar ook de teksten over het tuchtigen van vrouwen. Maar alle woorden van God zoals opgeschreven in de heilige boeken waren toch waar? Dan mag je als gelovig individu toch helemaal niet kiezen wat je wel of niet gelooft?

Hoe dan ook, zowel de Bijbel als de Koran zijn in strijd met onze Grondwet, artikel 3c. Als je de Koran wil verbieden, dan moet je ook de Bijbel verbieden. Maar, uit het verkiezingsprogramma van de PVV blijkt dus niet dat de PVV de Koran wil verbieden. De PVV wil de Koran gewoon niet, zoals sommige mensen ook geen bier willen, ze houden daar niet van.  

Mein Kampf is ook verboden

Geert Wilders vergeleek in 2007 in de krant de Koran met Mein Kampf, het boek waarin Adolf Hitler zijn haat tegen Joden uitspreekt. Hij citeerde daarbij de Italiaanse schrijfster Oriana Fallaci:

“En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens.”

Geert Wilders citeert Oriana Fallaci, 2007

Wilders noemde daarbij overigens de Bijbel niet. Als de Koran – maar dan ook de Bijbel – met Mein Kampf kan worden vergeleken, dan is er kennelijk ook daarom een motief om de Koran te verbieden. Mein Kampf is in Nederland immers nog altijd verboden. Een wetenschappelijke editie van het boek is echter wel verkrijgbaar. Bovendien oordeelde de rechter in 2014 al dat het aanbieden van Mein Kampf niet strafbaar kan zijn omdat het boek makkelijk vindbaar is op internet. Dat geldt natuurlijk ook voor de Koran: met de tekst in het Arabisch gezongen, maar in het Nederlands te lezen (koran.nl). Een verbod op de verkoop van de Koran (en de Bijbel) gaat daarom niet werken.

Een verbod op islamitisch onderwijs?

Uit het PVV-programma:

“Wij willen het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de Grondwet behouden. De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Er is echter geen plaats voor onderwijs dat haaks staat op de belangrijkste uitgangspunten waarop onze samenleving is gebaseerd: vrijheid, gelijkwaardigheid van man en vrouw, heteroseksueel of LHBTI, gelovig of geloofsverlater. Dat betekent dat wij islamitisch onderwijs geen plek in ons bestel geven en daarom verbieden.”

PVV-verkiezingsprogramma, blz. 33

Wat er zo bijzonder is aan bijzonder onderwijs is dat het (veelal) gebaseerd is op een religie. Je hebt decennialang voornamelijk katholiek en protestants onderwijs gehad in Nederland. Aangezien moslims inmiddels een aanzienlijke minderheid vormen van ongeveer 1 miljoen mensen, ligt het voor de hand dat er ook islamitisch onderwijs wordt aangeboden. Er zijn nu tientallen islamitische basisscholen in Nederland.

Verbied al het bijzonder onderwijs

Volgens de wet moet al het onderwijs actief burgerschap bevorderen. De basiswaarden van de democratische rechtsstaat moeten daarbij centraal staan, dus ook de gelijkwaardigheid van man en vrouw. De PVV vertrouwt er kennelijk niet op dat islamitische scholen hieraan kunnen voldoen. De gedachte zal zijn dat de Koran die gelijkwaardigheid niet erkent en dat sommige (of vele?) moslims in Nederland die gelijkwaardigheid ook niet in acht willen nemen (zie eergeweld). Dan, zo is de gedachte, zal het in de scholen wel niet anders zijn.

Maar zolang er geen bewijs is dat de (gemiddelde) islamitische school zich niet aan de Grondwet houdt, kan de overheid dergelijke scholen niet sluiten. Dat wil, wat mij betreft, niet zeggen dat ze niet gesloten moeten worden. Dat moeten ze wel, maar dan direct ook alle andere bijzondere scholen op religieuze grondslag. Ik deel de mening van Richard Dawkins dat het immoreel is dat scholen van een kind van vijf of zes al een moslim, een katholiek of een protestant proberen te maken.

Kinderen zijn niet van een geloof

Laten we uit The God Delusion van Richard Dawkins nogmaals citeren (in mijn vertaling). Dawkins had een foto in een krant gezien van een kersttafereel, gespeeld door kinderen. In het onderschrift bij de foto stond dat de De Wijzen uit het Oosten werden gespeeld door Shadbreet (een sikh), Musharaff (een moslim) en Adele (een christen), allen vier jaar oud. Dan vervolgt Dawkins:

Bron: bol.com

“Hoe kan een beschaafd persoon denken dat het moreel juist is om vierjarige kinderen te identificeren met de kosmische en theologische meningen van hun ouders. Stel je voor dat het onderschrift had geluid: Shadbreet (een Keynesiaan), Musharaff (een monetarist) en Adele (een Marxist). Dan zou er groots protest hebben geklonken. En terecht. (…) Kleine kinderen zijn te jong om uit te kunnen maken of ze bij een bepaalde godsdienst, of een bij een bepaalde economische stroming horen. Zij zijn te jong om hun visie op het ontstaan van de kosmos, het leven en de moraal klaar te hebben. (…) Een kind is niet een christelijk of een moslimkind, maar een kind van christelijke of moslimouders. (…) Laat de kinderen op school leren over verschillende geloofsovertuigingen en laat ze zien dat die religies niet met elkaar te verenigen zijn. Laat kinderen daar zelf hun conclusies uit trekken.”

The God Delusion, blz. 337-340

Het lijkt me vrij onwaarschijnlijk dat het bijzonder onderwijs in Nederland zal worden afgeschaft, gezien de invloed van de Van der Staaijen van deze wereld. Als voormalig katholiek kind moet ik dan wel zeggen dat ik een kind eerder een katholieke school dan een islamitische school zou gunnen.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.