Begin maart 2023 bracht het AD het bericht dat jurist Alfred Groenen bezig is met een zogenaamde massaclaim tegen respectievelijk de staat, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Die laatste drie instanties, de zogenaamde Ketenpartners, houden zich op een of andere manier bezig met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Massaclaim

Volgens Groenen doen die Ketenpartners stelselmatig onzorgvuldig onderzoek bij uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. De staat die toezicht moet houden op de Ketenpartners doet dat kennelijk ook onzorgvuldig en handelt daarom mogelijk in strijd met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Dus, aldus Groenen, is een claim tegen de staat en de Ketenpartners aan de orde. Als heel veel mensen meedoen met die claim, hebben we een massaclaim. Volgens Groenen maakt die claim voor de rechter een kans.

Op een speciaal daarvoor opgezette website – die uiteraard massaclaimjeugdzorg heet – nodigt  hij alle kinderen en ouders die ooit te maken hebben gehad met een of meerdere Ketenpartners uit om mee te doen. Dan ontstaat er een  massaclaim, want de kinderen en ouders die zich melden hebben allemaal recht op schadevergoeding. Ze zijn namelijk “op zijn minst onheus” door deze instellingen benaderd. Hoe weet Groenen dat? Wel eenvoudig, die Ketenpartners wilden ten onrechte niet naar hem luisteren. Dus zullen ze ook wel niet naar andere ouders luisteren. Zijn eigen verhaal komt later.

Groenen wil spreekrecht voor gefrustreerde ouders

Laten we eerst een aantal openbare activiteiten uit het verleden van Groenen bespreken. Groenen is al minstens sinds 2017 bezig op een of andere manier zijn pijlen te richten op de jeugdzorg. Anderzijds is het uit onderzoek bekend dat het overgrote deel van de jeugdzorgwerkers agressie ervaart van patiënten of hun familie, waaronder dus wellicht Groenen. Als reactie op de berichtgeving over die agressie schreef hij een open en ongedateerde brief naar alle gemeenteraden van Nederland. Die brief is kennelijk op 28 november 2019 aan de orde geweest in de raadsvergadering van Midden-Groningen, hoewel de brief niet expliciet op de agenda stond.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het financieren en realiseren van het aanbod van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Groenen zou dus eigenlijk bij gemeenten zijn massaclaim in moeten dienen, maar dat doet hij niet. Hij vindt de gemeenteraad voornamelijk een goede plek om er klachten over de jeugdzorg aan te kaarten. In de brief aan de raden schrijft Groenen geweld tegen jeugdzorgmedewerkers niet goed te keuren. Hij wilde echter vooral benadrukken dat ouders én kinderen getraumatiseerd verdriet ervaren van hun (door de Ketenpartners) verscheurde gezinnen. Daarom vraagt hij gemeenteraden in Nederland aan ouders en belangenverenigingen spreektijd te geven tijdens een raadsvergadering, zodat de laatsten hun frustraties over de behandeling door de jeugdzorg kunnen toelichten.

Groenen in cliëntenraad in conflict met bestuur jeugdzorg

Plitscher versus Groenen
Bron: unsplash.com

Groenen wordt in 2017 voorzitter van de cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg (BJL). Dit is een inspraakorgaan voor ouders en cliënten in de jeugdzorg. De krant De Limburger heeft in een serie artikelen verslag gedaan van de conflicten die al snel ontstonden tussen Groenen en BJL-bestuurder Nico Plitscher. Het is bij een conflict altijd moeilijk de waarheid te vinden – zo die al bestaat – en het lijkt erop dat Plitscher ook niet een erg flexibele man is. Laten we daarom luisteren naar wat de voorzitter van de raad van toezicht van BJL, voormalig Groen-Links politicus Tof Thissen, hierover te zeggen heeft in de krant. Hij zegt over Plitscher:

De bestuurder doet wat hij moet doen. Hij faciliteert de cliëntenraad, zorgt voor budget, mailadressen en een website. Dat heeft hij allemaal ingericht.”

Tof Thissen over bestuurder Plitscher

Dit zegt hij over Groenen:

Groenen laat zich in mails aan wethouders opruiend en beledigend uit over jeugdzorgmedewerkers en over de leden van het bestuur en Raad van Toezicht. Beschuldigende mails zonder onderbouwing en met namen van cliënten, dat kan niet. (…) als je het niet eens bent met het systeem, word dan lid van een politieke partij of richt je tot de Tweede Kamer. We willen graag een sterke cliëntenraad, maar als het telkens niet tot een gesprek komt moet je constateren dat we een niet-functionerende cliëntenraad hebben.”

Tof Thissen over Groenen

Thissen lijkt dus aan de kant van het bestuur te staan en zijn opmerkingen over Plitscher en Groenen zijn daarom misschien ook niet erg objectief. De Maastrichtse wethouder Bert Jongen dan maar:

Groenen is het niet eens met het systeem van jeugdzorg. Hij vindt zichzelf benadeeld in zijn eigen casus en heeft mede daardoor geen vertrouwen meer in het hele stelsel. Hij ziet zichzelf als klokkenluider. (…) Maar Groenen is niet bepaald makkelijk in de omgang. (…) Groenen wil dat we ingrijpen in individuele casussen en dat doen we niet. De politiek moet er slechts op toezien dat het systeem goed functioneert.”

Maastrichtse wethouder Bert Jongen over Groenen

Enfin, het resultaat van alle problemen tussen het bestuur van BJL en Groenen was dat met instemming van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam begin 2022 de cliëntenraad werd ontbonden wegens te zeer vertroebelde verhoudingen. Dat weerhield Groenen er kennelijk niet van zijn aanvallen op de jeugdzorg voort te zetten. De poging tot een massaclaim op de staat en de Ketenpartners is daarvan het meest recente resultaat. Groenen lijkt bezeten te zijn in zijn kruistocht tegen de jeugdzorg. De drijfveer om hier bijna al zijn tijd in te steken, moet haast wel zijn “eigen casus” zijn waar de Maastrichtse wethouder over sprak.

De vechtscheiding van Groenen

Die casus komt ook steeds weer terug in interviews, ook weer in het AD-artikel van begin maart. Dit zegt hij daarover:

“In 2015 ging mijn vrouw met onze twee dochters naar een vrouwenopvang. Ik kon bewijzen dat wat ze beweerde – dat ik bedreigend had geschreeuwd – niet klopte, maar niemand wilde in eerste instantie luisteren. Toch lukte het snel, dankzij een jeugdzorgmedewerkster die wél luisterde, co-ouderschap te bewerkstelligen. Er kwam wel een ondertoezichtstelling voor het gezin, waardoor jeugdzorg meekeek. Begin 2017 werden de kinderen op basis van leugens van twee gezinsvoogden bij hun moeder geplaatst, mijn omgang met ze ging terug van 50 naar 5 procent.”

Groenen over zijn vechtscheiding

Groenen gaat dus gebukt onder een vechtscheiding waar hij als grote verliezer uit lijkt te zijn gekomen. Bij een vechtscheiding zijn Wahrheit und Dichtung moeilijk uit elkaar te halen. Groenen lijkt mij geen makkelijke man om mee samen te leven, maar ik zie verder af van de vraag wat de schuld van Groenen in zijn scheidingszaak precies was.

Groenen kan beter vooringenomen experts opsporen

Het is een feit dat vooringenomenheid van zogenaamde experts bij een scheidingszaak voorkomt. Zelf heb ik geschreven over Corine de Ruiter. Zij had in een vechtscheidingszaak zonder bewijs aangenomen dat de vader het bij de scheiding betrokken kind had mishandeld en misbruikt. In artikelen gaat ze er nog steeds vanuit dat veel echtscheidingen veroorzaakt zijn door geweld van een van de partners, altijd de vaders. Met of zonder bewijs vindt ze dat die partner het verdient uit het ouderschap gezet te worden.

Groenen heeft kennelijk ook te maken gehad met experts met zo’n vooropgezette mening. Hij is daarin niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat bij vechtscheidingen vooral de vader moet inleveren bij de omgang met zijn kinderen. Een mogelijke oorzaak daarvan is dat de jeugdzorgmedewerkers meestal vrouw zijn en moeders, wellicht onbewust, bevoordelen.

Waarheidsvinding bij een vechtscheiding lijkt mij onmogelijk. Oordelen geven op basis van misleidende en/of onjuiste informatie is echter wel mogelijk, zie Corine de Ruiter. Het verzamelen van feiten zou daarom wel beter kunnen. In ieder geval zouden experts met vooropgezette meningen over de schuldvraag niet langer in de jeugdzorg actief mogen zijn. Zij brengen de jeugdzorg schade toe.

Het lijkt me niet dat je met een massaclaim op de staat en de Ketenpartners feitenonderzoek door experts verbetert. Groenen zou zich daarom beter kunnen beperken tot het opsporen van vooringenomen experts. Hij moet zijn beschuldigingen wel onderbouwen.

Noot: deze post kreeg nog een staartje door een interventie van Afred Groenen himself, zie hier voor dit staartje.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.